Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Algemene Voorwaarden Passend Zadel

 

 Artikel 1.Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Zadelmakerij Patrick Bolsterlee (Boedelhof 4,6715DG Ede)  verder aan te duiden als “Opdrachtnemer”, en de Opdrachtgever, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen worden.
  2. Onder "Opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan de Opdrachtgever of opdrachtgever  die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
  3. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan de Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Indien Opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Opdrachtnemer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overlegtreden om nieuwe bepalingen ter vervanging van ongeldige bepalingen overeen te komen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk behouden blijven.
  6. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de Opdrachtgever van toepassing verklaart, bindt Opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Opdrachtnemer een mededeling van de Opdrachtgever dat deze de voorwaarden van Opdrachtnemer niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes  zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
   Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Door Opdrachtnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.
 7. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om een geplaatste order, welke een, volgens de definitie van Opdrachtnemer, exclusief zakelijk bedoeld goed bevat, te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
 2. Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever onverwijld protesteert.
 3. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Opdrachtnemer slechts voor zover zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste  uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Een opdracht tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Zichttermijn

 1. Voor de Opdrachtgever, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van zeven (7) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zullen zijn.
 3. Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen, verzegelde producten, producten die in gebruik genomen zijn, goederen die volgens specificaties van de consument en/of dier vervaardigd zijn, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben en afhaalorders.
 4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk daadwerkelijk inroepen.
 5. Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en met inachtneming van Retourvoorwaarden welke Opdrachtgever op eerste verzoek worden toegezonden.
 6. Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen worden betaald.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de Opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 3. De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtnemer aanvaard tevens dat meerwerk kan lijden tot een langere (op)levertermijn.
 2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
 3. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 4. Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Opdrachtnemer schriftelijk aan de Opdrachtgever worden medegedeeld. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering  van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Opdrachtnemer.

Artikel 8. Reparatie- en/of maatwerk werkzaamheden

 1. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden me het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever verstrekt op alle reparaties 3 maanden garantie.
 3. In geval van reparatie- of maatwerkzaamheden heeft Opdrachtnemer een retentierecht op de eigendommen van Opdrachtgever totdat de reparatie- en maatwerk werkzaamheden, inclusief eventuele bijkomende kosten,  volledig zijn voldaan.
 4. Indien Opdrachtgever binnen één jaar na voltooiing van de gerepareerde zaken deze niet ophaalt tegen betaling van de reparatie- en eventuele bijkomende kosten, wordt de gerepareerde zaak eigendom van Opdrachtnemer en doet Opdrachtgever afstand van elke vorm van eigendom. Opdrachtgever zal uiterlijk binnen 6 maanden na het voltooiing van de reparatiewerkzaamheden per aangetekende brief worden verzocht de zaken tegen betaling van gemaakte kosten op te halen in onze werkplaats. In die Opdrachtgever het eigendom verwerft van de gerepareerde zaken heeft Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van geleden schade of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 9. Prijzen en tarieven

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en tarieven in euro’s en  inclusief BTW.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. zoals gepubliceerd op de website www.passendzadel.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Opdrachtnemer gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. In geval van het verrichten van diensten of werkzaamheden zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten in het (uur)tarief inbegrepen.  Voorrijkosten worden gedeclareerd conform de meest recente prijslijst gepubliceerd op de website www.passendzadel.nl. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 25% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
 4. Een orderbevestiging en/of autorisatiebevestiging verzonden per e-mail is vrijblijvend en geldt niet als offerte. In dit stadium is de aanbieding gebaseerd op de prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc welke golden op de datum van orderplaatsing. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Opdrachtnemer gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een prijsverhoging van meer dan 10% geeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar haar prijzen en tarieven, waaronder prijzen en tarieven die zijn opgenomen in een offerte, te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Wanneer de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan. Indien de Opdrachtnemer niet tijdig de overeenkomst schriftelijk ontbindt verbindt hij zich aan de nieuwe prijzen en tarieven.
 6. Ingeval van tijdelijke promotieacties geldt dat Opdrachtnemer alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien Opdrachtnemer in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Zo het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

Artikel 10. Reclames transportproblemen

 1. Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld.
 2. De Opdrachtgever is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Opdrachtnemer. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van drie (3) werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
 3. Na aftekening voor ontvangst wordt de Opdrachtgever geacht de zending te hebben goedgekeurd.
 4. Indien en voor zover de reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden zal Opdrachtnemer, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de Opdrachtgever daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
 5. Het reclameren ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer.

Artikel 11. Reclames foutieve leveringen

 1. Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel goederen.
 2. De Opdrachtgever is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Opdrachtnemer te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van drie (3) werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leveringsof factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
 3. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 4. Indien de Opdrachtgever de artikelverpakking van verkeerd of teveel geleverde goederen heeft geopend wordt de Opdrachtgever geacht deze goederen alsnog te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
 5. Indien en voor zover de reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden zal Opdrachtnemer, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de Opdrachtgever daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
 6. Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en met inachtneming van de retourvoorwaarden welke Opdrachtgever op eerste verzoek worden toegezonden.
 7. Het reclameren ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Klachten/reclames met betrekking tot dienstverlening

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds onmogelijk is voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 22.

Artikel 13. Betaling (Opdrachtgevers anders dan consument)

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening binnen veertien (30) dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Opdrachtnemer vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van twee (2) % in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 4. Al hetgeen de Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de(invorderings)kosten en tot slot tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en heeft Opdrachtnemer, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de Opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag één procent (1%) op maandbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. De hoogte van de aan Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 250,- per gebeurtenis.
 6. Indien de Opdrachtgever door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 25,- ingeval van een aanmaning of een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 5 bedongen rente in rekening gebracht.
 7. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Opdrachtnemer het recht om de verschuldigde bedragen eenmalig af te schrijven van de bij Opdrachtnemer bekende bank- of girorekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft hiervoor impliciet een eenmalige machtiging aan Opdrachtnemer.
 8. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Opdrachtnemer kan met betrekking tot de Opdrachtgever een risicoanalyse (doen) uitvoeren. Op basis van deze analyse kan acceptatie van de kredietaanvraag worden geweigerd of kan Opdrachtnemer zekerheid verlangen. Opdrachtnemer is geheel vrij in haar beoordeling en is niet gehouden deze beoordeling inhoudelijk te beargumenteren.
 10. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand of gedurende de overeenkomst van de Opdrachtgever een borgstelling, een bankgarantie, een storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling te verlangen tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer. Een zekerheidsstelling kan onder andere worden verlangd naar aanleiding van het onderzoek of op basis van betalingservaringen uit het verleden. In verband met de zekerheidsstelling is Opdrachtnemer geen rente of kosten verschuldigd. Bij gebreke van de zekerheidsstelling mag Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Artikel 14. Betaling (consument)

 1. Betaling geschiedt enkel en alleen contant of middels PIN bij aflevering.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 3. Al hetgeen de Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de(invorderings)kosten en tot slot tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. Indien de consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de consument van rechtswege in verzuim zijn en heeft Opdrachtnemer, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te hare keuze aan de consument over het gehele verschuldigde bedrag één procent (1%) rente op maandbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de consument. De hoogte van de aan Opdrachtnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 297,50 inclusief BTW.
 5. Indien de consument door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 29,75 inclusief BTW ingeval van een aanmaning en ingeval van een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 4 bedongen rente in rekening gebracht.
 6. Indien de consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Opdrachtnemer het recht om de verschuldigde bedragen eenmalig af te schrijven van de bij Opdrachtnemer bekende bank- of girorekening van de consument. De consument geeft hiervoor impliciet een eenmalige machtiging aan Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer kan met betrekking tot de consument een risicoanalyse (doen) uitvoeren. Op basis van deze analyse kan acceptatie van de kredietaanvraag worden geweigerd of kan Opdrachtnemer zekerheid verlangen. Opdrachtnemer is geheel vrij in haar beoordeling en is niet gehouden deze beoordeling inhoudelijk te beargumenteren.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand of gedurende de overeenkomst van de consument een borgstelling, een bankgarantie, een storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling te verlangen tot meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de consument jegens Opdrachtnemer. Een zekerheidsstelling kan onder andere worden verlangd of op basis van betalingservaringen uit het verleden. In verband met de zekerheidsstelling is Opdrachtnemer geen rente of kosten verschuldigd. Bij gebreke van de zekerheidsstelling mag Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, te verkopen, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Ingeval Opdrachtnemer de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding onverlet.
 5. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 16. Levertijd

 1. Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer schriftelijk, per aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtnemer door omstandigheden (in het bijzonder uit voorraad raken van bestelde goederen) niet in staat is de bestelde goederen te leveren, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om (al dan niet geaccepteerde) orders zonder nadere opgave van redenen te annuleren. Dit geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of compensatie anderszins.
 4. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer.

Artikel 17. (Op)levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Opdrachtnemer. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Opdrachtgever.
 2. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen  plaatsvinden, mag Opdrachtnemer de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de Opdrachtgever de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Opdrachtnemer gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
 3. Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. In geval het verrichten van diensten zal de opdracht afgerond en opgeleverd zijn indien de afrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na  factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.  Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 18. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19. Transport

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Opdrachtgever.

Artikel 20. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.
 4. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 21. Algemene garantiebepalingen

 1. Behoudens hetgeen in lid 6 is bepaald, garandeert Opdrachtnemer de door haar geleverde goederen tegen materiaalen fabricagefouten overeenkomstig de retourvoorwaarden, welke Opdrachtgever op eerste verzoek worden toegezonden. De garantie houdt uitsluitend in dat Opdrachtnemer naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Opdrachtnemer.
 2. Verbruiksartikelen worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Opdrachtnemer. Gebreken dienen schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Opdrachtnemer zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Opdrachtnemer vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.
 5. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Opdrachtnemer, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Opdrachtnemer niet gehouden, noch is de Opdrachtgever gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
 6. Indien de goederen door Opdrachtnemer van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
 7. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
 8. Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de Opdrachtgever verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Opdrachtnemer nader op te geven adres.
 9. Indien de Opdrachtgever in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de reparatie weigert komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever en belet dit de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer te voldoen.
 10.  Indien de betrokken goederen zich onder Opdrachtnemer, of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer bij derden, bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. De Opdrachtgever is gehouden om alle door Opdrachtnemer noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 22. Bijzondere garantiebepalingen met betrekking tot zadels

 1. Opdrachtgever ontvangt 1 jaar garantie op productie- en constructiefouten van zadels indien het gebruikt wordt waarvoor het bedoeld en gesteld is. Op alle door Opdrachtnemer geleverde modellen geldt een garantie van drie jaar op de boom voor constructie- en technische zaken.
 2. Opdrachtnemer verleent twee jaar garantie op het zadelleer. Leer is een natuurlijk product en kan natuurlijke kenmerken bevatten, zoals bijvoorbeeld een nerfje in het kniestuk, de zitting of het bovenblad. Er kan geen garantie gegeven worden op verkleuring van het leer of andere plekken die ontstaan tijdens het gebruik van het zadel. Door vuil of zand op rijlaarzen kunnen slijtplekken op het zadel ontstaan. Wij raden daarom aan uw zadel frequent te onderhouden.
 3. Opdrachtnemer garandeert een perfect passende pasvorm van het zadel bij aflevering. Om deze pasvorm te blijven behouden adviseren wij u om 1 à 2 maal per jaar uw zadel te laten nakijken en eventueel op te laten vullen. Opdrachtnemer kan geen blijvende pasvorm garanderen. Een paardenrug kan namelijk veranderen, onder andere door de training, de lichamelijke conditie (bijvoorbeeld drachtigheid), de leeftijd van het paard en seizoensinvloeden (zomer/winter). Het scheefliggen van een zadel kan ook veroorzaakt worden door het niet recht gesteld lopen van het paard, het in knikken van de rug van de ruiter of door onregelmatige druk op de stijgbeugels"

Artikel 23. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Opdrachtnemer toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Opdrachtnemer afgesloten verzekering.
 3. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Opdrachtnemer geleverde goederen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Opdrachtnemer geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 6. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer is kenbaar gemaakt.

Artikel 24. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
 3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 6. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 25. Ontbinding/Beëindiging

 1. De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
 1. de Opdrachtgever enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
 2. de Opdrachtnemer goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 3. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 4. de Opdrachtgever overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; e. van overlijden, indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is.
 5. de Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Opdrachtnemer is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
 1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever en/of;
 2. haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorsten en/of;
 3. enig door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 15 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 1. De Opdrachtgever, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, kan een overeenkomst zonder annuleringskosten ontbinden. Indien de order reeds is verzonden zijn enkel de verzendkosten verschuldigd.
 2. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing. Opdrachtnemer blijft tevens gerechtigd de door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 26. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 27. Overig

 1. Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het Opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest, direct of indirect, betaalde of onbetaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden of te laten verrichten onder verbeurte van een boete van € 100.000,00, (zegge: honderdduizend euro) per gebeurtenis te vermeerderen met een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per dag dat dit verbod wordt overtreden. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd de door haar geleden en nog te lijden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 28. Algemeen

 1. De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 29. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem of de in de woonplaats van de Opdrachtgever bevoegde rechter, naar keuze van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
e-max.it: your social media marketing partner